Melik Ahmet Lisesi
  Ders Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?
 
Ders Seçimini Yaparken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir?

Okulun imkânları göz önünde bulundurularak seçilebilecek dersler, ders kesiminden önce okul müdürlüğünüzce ilan edilir. Veliniz, sınıf rehber öğretmeniniz ve rehber öğretmeninizin iş birliği ile ders kesiminden, yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede derslerinizi seçmeniz sağlanır. Zorunlu hallerde bu tarihten sonra da ders seçimi yapabilirsiniz. Seçilen derslerin, siz veya veliniz tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Liselerde Hangi Not Düzeni Kullanılır?

Liselerde başarınızı ölçmek ve değerlendirebilmek için beşli not düzeni kullanılır. Başarınız dört, başarısızlığınız ise iki notla değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Ders Yılı Süresince Başarınız Nasıl Tespit Edilir?

Başarınız, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim - öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir. Öğretmenleriniz, söz konusu faaliyetlerle sizin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığınızı sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Ne Şekilde Yapılır?

Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili bilgiler aşağıdadır;
a) Yazılı sınavlarınızın sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz.

b) Yazılı sınavlarınızın süresi özel durumlar dışında bir ders saati kadardır.

c) Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliğine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

d) Yazılı sınavları, tekniğine uygun olarak hazırlanması ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulanmaması kaydıyla test olarak yapılabilir.

e) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.

f) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden size duyurulmalıdır.

g) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hallerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.

Yazılı Sınav Sonuçlarınız Nasıl Değerlendirilir?

Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde sizin başarılı olduğunuzu belirlemek, başarısız olduğunuz konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır. Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, aldığınız en yüksek puan geçerli sayılır.

Ortak Sınavlar Nelerdir?

Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

Sözlü Sınavlar Nedir ve Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Bir dönemde size her dersten bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanı da alabilirsiniz. Sözlü sınav için bir ders saati ayrılması gibi zorunluluk yoktur. Sözlü puanı, eğitici çalışmalardaki faaliyetleriniz, derse hazırlığınız, ders içindeki etkinlikleriniz ve dersle ilgili araştırma çalışmalarınız değerlendirilerek de verilir ve anında size bildirilir.

Sınavlara Katılmadıysanız Ne Yapmanız Gerekir?

Sınavlara katılmaz, ödev veya projenizi zamanında teslim etmezseniz; özrünüzü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundasınız. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süreyi okulunuzun yönetimi belirler. Özrünüz okul idaresi tarafından kabul edildiğinde ders öğretmeninizin belirlediği bir tarihte sınava alınırsınız. Yine bu tarihin de önceden size duyurulması gerekir.

Özürsüz olarak sınavlara katılmadıysanız, ödev veya projenizi zamanında teslim etmediyseniz ya da sınavlarda kopya çektiyseniz sıfır (0) puan alırsınız ve durumu öğretmeniniz okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

Sınav Sonuçlarınız Nasıl ve Ne Şekilde Duyurulur?

Öğretmenleriniz, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını size bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslim tarihine göre en geç 15 gün içinde size duyurulmak zorundadır. Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde istemeniz halinde sınav kâğıdınız, ders öğretmeniniz tarafından sizinle birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=